Архив за етитет: обитатели

Права и задължения на собственици и обитатели според ЗУЕС

Извадки от Закона за управление на етажната собственост

Раздел II.
Права и задължения на собствениците и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях

Права на собствениците и обитателите

Чл. 5. (1) Собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост, наричани по-нататък „собственици“, имат право да:

1. използват общите части на сградата според тяхното предназначение;

2. участват в управлението на етажната собственост.

(2) Обитателите в сграда в режим на етажна собственост имат правото по ал. 1, т. 1, както и да участват в управлението на етажната собственост със съвещателен глас.

Задължения на собствениците и обитателите

Чл. 6. (1) Собствениците са длъжни да: Продължете да четете Права и задължения на собственици и обитатели според ЗУЕС