Търси се отговорник за абонатна станция

Уважаеми дами и господа,

В края на месец февруари бе получено писмо от „Топлофикация София“, че няма избран отговорник за абонатната станция от нашата сграда етажна собственост (СЕС) съгласно чл. 13, ал. 2 от „Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД“. Ето извадка от тези условия (пълните условия могат да бъдат открити на сайта на „Топлофикация София“):

РАЗДЕЛ ІІІ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 13. (2) Купувачите в СЕС са длъжни да изберат упълномощено лице от етажната собственост, което да ги представлявя във взаимоотношенията с Продавача и Търговеца. Упълномощеното лице е длъжно да:
1. получава и предоставя на Купувачите в СЕС общата и индвидуалните изравнителни сметки за дялово разпределение;
2. получава от Търговеца уведомление за датите на отчет на уредите за дялово разпределение и да информират Купувачите в СЕС;
3. подписва протокол за неосигурен достъп в датите за отчет от отделни Купувачи в СЕС.
(3) Купувачите в СЕС са длъжни да изберат лице от етажната собственост, което да бъде инструктирано и обучено от продавача за допълване на сградната инсталация, както и за действия при аварийни ситуации. Това лице съхранява и ключ от помещението на абонатната станция.
(4) Изборът на лицата по ал. 2 и 3 се удостоверява пред топлопреносното предприятие с протокол от общото събрание на етажната собственост. Присъствалите на общото събрание собственици или титуляри на вещно право на ползване в срада-етажна собственост, собственоръчно изписват трите си имена в протокола и го подписват.
(5) Купувачите в СЕС са длъжни да опазват целостта на съоръженията в абонатната станция, собственост на продавача. При повреда, извършена от купувачите или при липса на елементи от съоръженията по вина на купувачите, същите ги възстановяват за своя сметка.

Ето и копие от полученото писмо:

Казано накратко: трябва да се свика Общо събрание скоро и да се избере отговорник. Скоро приключва отоплителния сезон и след това идват и изравнителните сметки.

Успешен ден!
С уважение,
Свилен Георгиев
Администратор на Нишава 58, София

One thought on “Търси се отговорник за абонатна станция”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*