Решения от Общо събрание от 14 март

Решения

Протоколът от проведеното Общо събрание на собствениците на 14.03.2013 год. е готов и всички желаещи собственици могат да се запознаят с него.
Ето накратко решенията, взети на събранието:

По т. 1 от дневния ред за избор на нов Касиер на ЕС (съгласно чл. 11, ал.1, т. 2 от ЗУЕС), общото събрание предложи длъжността „касиер” да бъде заемана от досега изпълняващия тази длъжност. Други кандидатури не бяха издигнати. След дадените оценки за досегашната работа на касиера, изразените индивидуални мнения на живущите, както и изразеното лично съгласие на касиера за заемане на длъжността, общото събрание прие следното:
РЕШЕНИЕ: Общото събрание приема единодушно длъжността „касиер” на ЕС да бъде изпълнявана от Цветелина Илиева за период от 1 /една/ календарна година /от 15.03.2013 г. до 15.03.2014 год./.
Гласували:
“за” всички присъстващи
“против” няма
“въздържал се” няма

По т. 2 от дневния ред за приемане на оферта за почистване на стъклата и дограмата в общите части на етажната собственост беше представена офертата на „Василка” ООД за еднократно пролетно почистване на прозорци и дограма в коридорите /общите части/ на ЕС на обща стойност 286.00 /двеста осемдесет и шест/ лева без включен ДДС. Други оферти за почистване не бяха представени. След направените коментари, общото събрание прие следното:
РЕШЕНИЕ:
Общото събрание приема единодушно организирането и извършването на пролетно почистване на прозорци и дограма в коридорите /общите части/ на ЕС на обща стойност 286.00 /двеста осемдесет и шест/ лева без включен ДДС да бъде извършено от „Василка” ООД като почистването бъде реализирано през периода от 01.04.2013 г. до 30.04.2013 год.
Гласували:
“за” всички присъстващи
“против” няма
“въздържал се” няма

По т. 3 от дневния ред за проблеми с отчети на топломери и водомери, домоуправителят на етажната собственост запозна всички присъстващи със следните изисквания на „Софийска вода” ЕАД и „Топлофикация София” АД:
3.1. За отчитане показателите на водомерите в индивидуалните недвижими имоти намиращи се в етажната собственост: „В апартаментите, в които не е осигурен достъп на съответните служители за отчитане стойностите на водомерите в рамките на една година преди и към 21.03.2013 г., да се начислява консумация на вода въз основа на нормативно установената база за човек от домакинството”.
3.2. За отчитане показателите на топломерите и водомерите в индивидуалните недвижими имоти намиращи се в етажната собственост: „В апартаментите, в които не е осигурен достъп на съответните служители за отчитане стойностите на топломерите и водомерите или са правени самоотчети в рамките на една година да се начисляват разходи за консумация на топлинна енергия и топла вода съгласно наредбата за топлинно счетоводство”.

По т. 4 от дневния ред – разни, бяха направени следните предложения от присъстващите на общото събрание:
4.1. За почистване на подземната улица и рампата на и към подземните гаражи в етажната собственост да бъде съставен график за ежемесечното му почистване, в който график следва да бъдат включени всички собственици на подземни гаражи.
РЕШЕНИЕ:
Присъстващите на Общото събрание собственици на подземни гаражи не приеха така направеното предложение за съставяне на график за ежемесечното му почистване, в който график следва да бъдат включени всички собственици на подземни гаражи. В тази връзка предложението беше отхвърлено.
Гласували:
“за” 1 /един/
“против” 9 /девет/
“въздържал се” няма
4.2. За ежемесечно почистване на подземната улица и рампата на и към подземните гаражи в етажната собственост да бъде определено допълнително възнаграждение в размер на 30.00 /тридесет/ лева като тази работа бъде възложена за изпълнение на чистачката на етажната собственост, а дължимото за тази работа възнаграждение бъде разпределено и плащано по равно между всички собственици на подземни гаражи.
РЕШЕНИЕ:
Присъстващите на Общото събрание собственици на подземни гаражи приеха така направеното предложение и определиха допълнително възнаграждение в размер на 30.00 /тридесет/ лева за ежемесечно почистване на подземната улица и рампата на и към подземните гаражи като тази работа следва да бъде възложена за изпълнение на чистачката на етажната собственост, а дължимото за тази работа възнаграждение следва да бъде разпределено и плащано по равно между всички собственици на подземни гаражи.
Гласували:
“за” 9 /девет/
“против” 1 /един/
“въздържал се” няма
4.3. Общото събрание на етажната собственост напомни на изпълнителя/строителя на сградата „Мегатурс 1” ООД в лицето на неговия представител, за поетия и все още неизпълнен ангажимент /приет за изпълнение от дружеството на редовно общо събрание на ЕС през 2012 г./ за ремонтиране на разрушените бетонови тротоарни подходи към подземните гаражи и към гаражите в двора на жилищната кооперация като прикани, в кратки срокове и през настоящата 2013 г., ремонтните работи да бъдат реализирани.
4.4. С цел намаляване броя на свикваните общи събрания на етажната собственост беше направено предложение срока за изпълнение на длъжността „управител” на етажната собственост, който изтича през месец ноември 2013 г. да бъде продължен до 31.03.2014 г. и длъжността да бъде заемана от изпълняващия тази длъжност в момента. Други кандидатури и предложения не бяха направени. След дадените оценки за досегашната работа на домоуправителя, изразените индивидуални мнения на живущите, общото събрание прие следното:
РЕШЕНИЕ:
Общото събрание приема единодушно длъжността „домоуправител” на ЕС да бъде изпълнявана от Цветелина Илиева за период до 31.03.2014 год.
Гласували:
“за” всички присъстващи
“против” няма
“въздържал се” няма
4.5. На проведеното общо събрание на етажната собственост беше направено предложение за увеличение на определеното месечно възнаграждение на касиера на етажната собственост с 50.00 /петдесет/ лева или от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева същото да стане 175.00 /сто седемдесет и пет/ лева считано от 01.04.2013 г. След направените коментари, обсъждания и оценки на работата и ангажиментите на касиера на ЕС, общото събрание прие следното:
РЕШЕНИЕ:
Общото събрание приема и гласува „за” увеличение на определеното месечно възнаграждение на касиера на етажната собственост с 50.00 /петдесет/ лева или от 125.00 /сто двадесет и пет/ лева същото следва да стане 175.00 /сто седемдесет и пет/ лева. Увеличението следва да се отнася за периода от 01.04.2013 г.
Гласували:
“за” 12 /дванадесет/
“против” 4 /четирима/
“въздържал се” няма
4.6. На проведеното общо събрание на етажната собственост беше направено предложение за намаляване броя на свикваните общи събрания на етажната собственост на два броя редовни събрания за календарна година, а при възникнала неотложна и/или извънредна необходимост да бъдат свиквани и допълнителни общи събрания на етажната собственост.

Нишава 58, София

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*