Отчетно-изборно събрание на 15 ноември

ПОКАНА

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
С АДРЕС: гр. София, район Красно село, ж.к. Бели брези, ул. Нишава № 58

Управителят на основание чл. 12, ал. 1 от ЗУЕС свиква общо събрание на собствениците и обитатели на самостоятелно правно основание (наематели и ползватели) на 15.11.2012 г. (четвъртък) от 19 часа, в помещението пред асансьора, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет за периода 31.10.2011 год. – 31.10.2012 год.
  2. Избор на нов Управител/Управителен съвет.
  3. Избор на Контролен съвет.
  4. Разпределяне на месечните разходи и определяне на месечните такси.
  5. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 15, ал. 2 от ЗУЕС събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост. Ако и 1 час по-късно липсва необходимият кворум, събранието ще се проведе на следващия ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени. За справка http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

Управителя