Решения от Общо събрание от 2 октомври

Протоколът от проведеното извънредно Общо събрание на собствениците на 02.10.2012 год. е готов и всички желаещи собственици могат да се запознаят с него.
Ето накратко решенията, взети на събранието:

По т. 1 от дневния ред се пристъпи към избор на нов Касиер на ЕС (съгласно чл. 11, ал.1, т. 2 от ЗУЕС).
След направените предложения Общото събрание взе следното
РЕШЕНИЕ: Събранието приема за следващите 6 (шест) месеца касиер да бъде Цветелина Илиева.
Гласували:
“за” 47,513 %
“против” 0
“въздържал се” 2,067 %

По т. 2 от дневния ред:
Общото събрание взе
РЕШЕНИЕ:
2.1. Събранието решава да не се плаща възнаграждение на Касиер и Управител от собствениците на офиси и магазини.
Гласували:
“за” 49,58 %
“против” 0
“въздържал се” 0